Kategoriarkiv: Föreningsinfo

Årsmöte 2018

Svenska Kroppsvallarklubben inbjuder härmed alla medlemmar till årsmöte.

Datum:  söndag 4 mars 2018, kl 12.00

Plats:  SKK´s lokaler i Rotebro

Ev. motioner ska vara skriftliga och undertecknade och lämnas till styrelsen senast 4 veckor innan årsmötet, (4/2) enligt stadgarna §7,mom.5.

Om du vill komma i kontakt med valberedningen, så är sammankallande Jan Rohdin , mobil 070-555 15 40 .

Årsmötesdagordning finner du i klubbstadgan §7 mom.2

Övriga handlingar fås på mötet.

Mycket välkomna till årsmötet 4/3 kl. 12.00!

Styrelsen SvKV

ÅRSMÖTE 2017

Svenska Kroppsvallarklubben inbjuder härmed alla medlemmar till årsmöte.

Datum: Lördagen den 18/3 2017 kl. 13.00

Plats: Fäboda Gård, utanför Mariefred

Ev. motioner ska vara skriftliga och undertecknade och lämnas till styrelsen senast 4 veckor innan årsmötet, (19/2) enligt stadgarna §7,mom.5.

Ta på varma kläder, vi kommer att hålla till i en välventilerad lada. Om det skulle bli extremt kallt finns inomhusmöjlighet.
Som hjälp med att hålla värmen bjuder vi årsmötesdeltagarna på soppa och bröd samt fika. Vill du ha sopplunch anmäl det till Ankie på mob; 0708 950416.

Om du vill komma i kontakt med valberedningen, så är sammankallande Marie Bankhed, mobil 076 7671703.

Årsmötesdagordning finner du i klubbstadgan §7 mom.2

Övriga handlingar fås på mötet.

Mycket välkomna till årsmötet 18/3 kl. 13.00!

Styrelsen SvKV

Vi är inne i SKK!

Nu har avtalet med SKK skrivits under och Svenska Kroppsvallarklubben (SvKV) är därmed en avtalsansluten verksamhetsklubb inom Föreningskommittén (FK) och SKK. Detta innebär på sikt att de prov och tävlingar vi arrangerar kommer att bli officiella och registreras i Hunddata, men det betyder också att vi inte längre är ensamma om att bestämma hur saker och ting ska utformas.

Vi håller nu på att översätta de regelverk för vallning i traditionell stil som gäller inom den internationella kennelfederationen FCI. Vi arbetar också med att anpassa dem till svenska förhållanden. Det handlar dels om ett förberedande prov, Herding Working Test i traditionell stil, dels om officiella vallprov i tre klasser i traditionell stil. Vi översätter även FCIs nya regler för anlagsprov och kommer att göra en framställan till Prov- och tävlingskommittén (PTK) om att i SvKVs regi få genomföra officiella anlagsprov.

När vi är klara med hur vi tycker att det ska se ut så ska det svenska regelverket presenteras för PTK som är de som fattar beslut om utformningen och ger oss i uppdrag att förvalta regelverket. Det är många frågor vi ska fundera över, exempelvis förutsättningarna för provarrangemang, etiska regler, definiering av krav för uppflyttning, poängberäkning med mera. Därefter ska regelverket som nämnts godkännas och fastställas av PTK och SKK.

Vi har också inlett samarbete med Finland som redan nu har infört FCI-reglerna och hållit ett par tävlingar. De kommer ha en fransk domare som ska hålla utbildning för blivande domare under sommaren, ett arrangemang som vi hoppas att vi om möjligt kan bli delaktiga i.

Planer för utbildning av funktionärer har också påbörjats, men vilar nu i väntan på färdigställandet av regelverken och hur de administrativa rutinerna ska se ut.

Vi letar ständigt efter flera ställen där vi kan erbjuda träningstillfällen för våra medlemmar och är det så att du/ni känner till något så vill vi väldigt gärna veta det, så vi kan ta en kontakt och höra oss för om möjlighet till samarbete.

Har du/ni några funderingar eller frågor rörande SvKV och våra planer är du välkommen att kontakta oss, styrelsen@kroppsvallarna.se

Med vänliga hälsningar

Anso Pettersson, Ordf. SvKV
Karin Pettersson, Vice ordf. SvKV

Svenska Kroppsvallarklubben, SvKV

Lördag 2015-11-28 övergick Intresseföreningen för kroppsvallande raser till att bli en verksamhetsklubb inom ramen för SKK, med nytt namn, Svenska Kroppsvallarklubben, SvKV.

Den nya skepnaden efter årsmöte och konstituerande möte resulterade i följande styrelse:

Ordförande, Anso Pettersson
Vice ordförande, Karin Pettersson
Kassör, Ankie Hermansson
Sekreterare/info, Birgitta Gunnarsson
Ledamot/webb, Helie Boman
Ledamot, Sara Kvist Rosenberg
Ledamot, Ann-Louise Svensson

Suppleant, Anna Knutsson
Suppleant, Marie Lindström
Suppleant, Ewa Karlsson Myrbrink
Suppleant, Lars Skoog

SvKK är en ideell förening som inom ramen för SKK s stadgar har som mål att tillvarata specifika intressen för verksamheten genom

 • Att väcka intresse för och främja gemensamma intressen för kroppsvallande raser
 • Att bevara och utveckla kroppsvallande rasers specifika egenskaper och verka för utövning och utveckling av denna hundsport
 • Att informera och sprida kunskap om kroppsvallande verksamhet
 • Att bevaka och arbeta med frågor som har intresse för hundägaren och hundägandet
 • Att skapa och bevara goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet

I sin verksamhet för att uppnå ovanstående mål skall klubben:

 • Informera och sprida kunskap om SKK och Svenska Kroppsvallarklubben – dess mål, organisation och arbetsformer.
 • Informera om till klubben hörande verksamhet
 • Lämna information om klubbens verksamhet i enlighet med av SKK upprättade riktlinjer
 • Aktivt följa utvecklingen av kroppsvallande verksamhet inom och utom landet
 • Utbilda domare, tävlingsledare, instruktörer, och andra funktionärer.
 • Utforma regler för tävlingar samt auktorisera och avauktorisera domare, instruktörer och andra funktionärer för provverksamheten
 • Anordna verksamheter i enlighet med SKKs direktiv
 • Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen