TRÄNING

Inbjudan till 2 st endagars HWT- Herding Working Test kurser för kroppsvallande hundar i SvKV´s regi

Datum: Två tillfällen, lördagen 2017-05-20, söndagen 2017-05-21
Tid: 09:00 – 18:00
Plats: Fäboda Gård, Mariefred

Instruktör: Ankie Hermansson, SvKV och Downriver Herding certifierad instruktör med 3 st genomförda HWT i Finland hösten 2016.

Kunskapsnivåkrav: Hund som är tillräckligt lydig i fårhagen och tillräckligt valltränad så att den inte utgör någon fara för fåren även på större yta.

Min antal deltagare per dag: 4
Max antal deltagare per dag: 5
Kostnad: 800 kr
Kost/Logi: Lunch och fika under dagen

Deltagarkrav: Medlem i SvKV-Svenska kroppsvallarklubben
Senaste anmälningsdatum = inbetald avgift: 2017-04-20
Betalning till: PG 595459-9
Anmälan till: ankie@goosewood.com

Övrig info: Alla för instruktören okända ekipage får börja med sina hundar i rundcorall för att visa att hunden är redo för större ytor.

Dagen börjar inomhus med teori och genomgång av reglementet för ett HWT samt genomgång av policy för vallträning med hund. Vi går banan och diskuterar vad man kan behöva tänka på, olika domare kan ha lite olika krav på vad de vill se. Resten av dagen tillägnas praktiska övningar.

Om man så önskar kan man anmäla till båda dagarna, logi och frukost erbjuds då mot en kostnad av 150 kr.

Varmt välkomna!

ÅRSMÖTE 2017

Svenska Kroppsvallarklubben inbjuder härmed alla medlemmar till årsmöte.

Datum: Lördagen den 18/3 2017 kl. 13.00

Plats: Fäboda Gård, utanför Mariefred

Ev. motioner ska vara skriftliga och undertecknade och lämnas till styrelsen senast 4 veckor innan årsmötet, (19/2) enligt stadgarna §7,mom.5.

Ta på varma kläder, vi kommer att hålla till i en välventilerad lada. Om det skulle bli extremt kallt finns inomhusmöjlighet.
Som hjälp med att hålla värmen bjuder vi årsmötesdeltagarna på soppa och bröd samt fika. Vill du ha sopplunch anmäl det till Ankie på mob; 0708 950416.

Om du vill komma i kontakt med valberedningen, så är sammankallande Marie Bankhed, mobil 076 7671703.

Årsmötesdagordning finner du i klubbstadgan §7 mom.2

Övriga handlingar fås på mötet.

Mycket välkomna till årsmötet 18/3 kl. 13.00!

Styrelsen SvKV

Vi är inne i SKK!

Nu har avtalet med SKK skrivits under och Svenska Kroppsvallarklubben (SvKV) är därmed en avtalsansluten verksamhetsklubb inom Föreningskommittén (FK) och SKK. Detta innebär på sikt att de prov och tävlingar vi arrangerar kommer att bli officiella och registreras i Hunddata, men det betyder också att vi inte längre är ensamma om att bestämma hur saker och ting ska utformas.

Vi håller nu på att översätta de regelverk för vallning i traditionell stil som gäller inom den internationella kennelfederationen FCI. Vi arbetar också med att anpassa dem till svenska förhållanden. Det handlar dels om ett förberedande prov, Herding Working Test i traditionell stil, dels om officiella vallprov i tre klasser i traditionell stil. Vi översätter även FCIs nya regler för anlagsprov och kommer att göra en framställan till Prov- och tävlingskommittén (PTK) om att i SvKVs regi få genomföra officiella anlagsprov.

När vi är klara med hur vi tycker att det ska se ut så ska det svenska regelverket presenteras för PTK som är de som fattar beslut om utformningen och ger oss i uppdrag att förvalta regelverket. Det är många frågor vi ska fundera över, exempelvis förutsättningarna för provarrangemang, etiska regler, definiering av krav för uppflyttning, poängberäkning med mera. Därefter ska regelverket som nämnts godkännas och fastställas av PTK och SKK.

Vi har också inlett samarbete med Finland som redan nu har infört FCI-reglerna och hållit ett par tävlingar. De kommer ha en fransk domare som ska hålla utbildning för blivande domare under sommaren, ett arrangemang som vi hoppas att vi om möjligt kan bli delaktiga i.

Planer för utbildning av funktionärer har också påbörjats, men vilar nu i väntan på färdigställandet av regelverken och hur de administrativa rutinerna ska se ut.

Vi letar ständigt efter flera ställen där vi kan erbjuda träningstillfällen för våra medlemmar och är det så att du/ni känner till något så vill vi väldigt gärna veta det, så vi kan ta en kontakt och höra oss för om möjlighet till samarbete.

Har du/ni några funderingar eller frågor rörande SvKV och våra planer är du välkommen att kontakta oss, styrelsen@kroppsvallarna.se

Med vänliga hälsningar

Anso Pettersson, Ordf. SvKV
Karin Pettersson, Vice ordf. SvKV