Svenska Kroppsvallarklubben, SvKV

Lördag 2015-11-28 övergick Intresseföreningen för kroppsvallande raser till att bli en verksamhetsklubb inom ramen för SKK, med nytt namn, Svenska Kroppsvallarklubben, SvKV.

Den nya skepnaden efter årsmöte och konstituerande möte resulterade i följande styrelse:

Ordförande, Anso Pettersson
Vice ordförande, Karin Pettersson
Kassör, Ankie Hermansson
Sekreterare/info, Birgitta Gunnarsson
Ledamot/webb, Helie Boman
Ledamot, Sara Kvist Rosenberg
Ledamot, Ann-Louise Svensson

Suppleant, Anna Knutsson
Suppleant, Marie Lindström
Suppleant, Ewa Karlsson Myrbrink
Suppleant, Lars Skoog

SvKK är en ideell förening som inom ramen för SKK s stadgar har som mål att tillvarata specifika intressen för verksamheten genom

 • Att väcka intresse för och främja gemensamma intressen för kroppsvallande raser
 • Att bevara och utveckla kroppsvallande rasers specifika egenskaper och verka för utövning och utveckling av denna hundsport
 • Att informera och sprida kunskap om kroppsvallande verksamhet
 • Att bevaka och arbeta med frågor som har intresse för hundägaren och hundägandet
 • Att skapa och bevara goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet

I sin verksamhet för att uppnå ovanstående mål skall klubben:

 • Informera och sprida kunskap om SKK och Svenska Kroppsvallarklubben – dess mål, organisation och arbetsformer.
 • Informera om till klubben hörande verksamhet
 • Lämna information om klubbens verksamhet i enlighet med av SKK upprättade riktlinjer
 • Aktivt följa utvecklingen av kroppsvallande verksamhet inom och utom landet
 • Utbilda domare, tävlingsledare, instruktörer, och andra funktionärer.
 • Utforma regler för tävlingar samt auktorisera och avauktorisera domare, instruktörer och andra funktionärer för provverksamheten
 • Anordna verksamheter i enlighet med SKKs direktiv
 • Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen

Kroppsvallarna byter skepnad

Lördag 28 november håller Kroppsvallarna två årsmöten i Stockholm. Det första för att besluta om nedläggning av Intresseföreningen Kroppsvallarna (IKV) och för att besluta om att bilda verksamhetsklubben Svenska Kroppsvallarklubben (SKVK) dit IKVs nuvarande medlemmar kommer att överföras. Det andra mötet är ett konstituerande årsmöte för Svenska Kroppsvallarklubben. Där ska bland annat stadgar antas och en interimsstyrelse och en valberedning utses inför första ordinarie årsmöte 2016. Vi hoppas på bred uppslutning från alla våra medlemmar och rasklubbsrepresentanter, som redan är kallade!

Icke medlemmar som är intresserade är också välkomna, men kommer inte att ha rösträtt på mötena. Hör gärna av er för mera information till pr_info@kroppsvallarna.se, ni som vill komma.

SKK Policy för djurhantering vid vallningsträning av hund

Här kommer information om den av SKK Centralstyrelse antagna policyn för djurhantering vid vallningsträning av hund, se länkar nedan.
SKK har nu lagt ut information om policyn på sin webbplats.

Policyn

Av policyn framgår att instruktörer som leder vallningsträning i Sverige ska ha genomgått en lämplig grundutbildning i djurskydd. I dagsläget är Svenska Vallhundsklubben den enda klubb inom SKKs organisation som erbjuder en utbildning för vallhundsinstruktörer som innehåller grunderna i djurskydd. Förhoppningen är att fler klubbar anslutna till SKK startar upp egna grundutbildningar på sikt.

Kjell Svensson
SKK Tävlings- och utbildningschef

http://www.skk.se/om-skk/regler-policies-och-lagar/sa-tycker-vi/skks-policy-for-djurhantering-vid-vallningstraning-med-hund/

http://www.skk.se/nyheter/2014/1/ny-policy-ska-skydda-vallade-djur/

Dokument:
SKK_policy_vallningstraning_A4
Jordbruksverket_2010-015