REGELVERKEN och ARBETSBOK

Den internationella kennelfederationen FCI´s (Federation Cynologique Internationale) regelverk för prov med vallhundar, Traditionell stil, ligger till grund för de svenska herdingreglerna. SvKV har i samarbete med SKK översatt och delvis anpassat reglerna till svenska förhållanden, bland annat vad gäller djurskydd och vilka raser som omfattas.

De rasklubbar som finns med på FCI’s raslista  har blivit tillfrågade och själva valt om de vill vara med på den svenska raslistan.
Enskilda fårägare har rätt att exkludera  raser de inte tar emot för träning, test och prov.

Andemeningen med FCI-Traditional style:
Vallarbetsprov Traditionell Stil (HWT) och Vallprov Traditionell Stil (International Herding Trial Traditionell
style, IHT TS) är ett internationellt prov/test som ska utföras för att visa och bevara de egenskaper som är relaterade till hundens förmåga att hantera får. Detta för att kunna behålla instinkter och arbetskapacitet som erhållits genom många generationer av avel. Reglerna för Vallarbetsprov och Vallprov Traditionell Stil är upprättade i denna andemening.

De raser som är berättigade att delta i traditionell vallning har mycket olika bakgrunder. Vissa raser har arbetat med att kontrollera flocken inom avgränsade områden, s.k. gränsvallning i jordbruksområden. Andra har arbetat med att flytta fårflockar mellan olika beten eller högt upp på slätterna i bergen.

I traditionell vallning, var och är, hundens dagliga kontakt med fåren tillsammans med bonden/herden viktig.  Att förse fåren med mat eller att föra dem till beten, ofta i ostängslade områden. Fåren i traditionell vallning förväntas att inte ha någon rädsla för herden och dennes hund. Fåren är också vana vid att hundarna arbetar nära dem. Det är viktigt att fåren kan lita på sin herde och är villiga att följa denne till ny betesmark eller för att bli mjölkade.

I vallarbetsprov TS (HWT) och vallprov TS (IHT1-3) måste hundarna visa att de har grunderna till att bli en användbar vallhund.
Hundens uppgift är att hantera flocken och ta den dit herden vill genom att arbeta självständigt och läsa sin herde.
Ta flocken ut och in i fållor, kontrollera förflyttningen och ta tillbaka får som bryter ut från flocken.
Vallarbetsprovet skall återspegla det dagliga arbetet med får på en gård.

FCI reglementet innehar olika övningar och hinder.
Det finns inga fasta banor inom FCI-traditionell stil, banorna byggs upp av domaren beroende på de naturliga förutsättningar som finns på plats. 
Regelverken för vallarbetsprovet (HWT) och de olika nivåerna på vallproven (IHT) anger det minimum av svårigheter och typer av hinder som ska förekomma/kan förekomma på respektive nivå.

Alla hundar av traditionell valltyp kan utföra dessa baserat på gemensamma grunder i vallning. Variationer finns mellan olika rasers vallningsstil och viss hänsyn skall tas till dessa.

Stor vikt ställs till att hunden förstår sin uppgift och arbetar självständigt genom att läsa sin herde och inte hela tiden behöva styras genom kommandon vid förflyttningar och passager.

För att lättare få en förståelse för vad som är Traditional style rekommenderas att nedan dokument läses.

Beskrivning med exempel FCI-traditional style

Några exempel på vad som kan ge poängavdrag

Några exempel på hindertyper (IHT1-3)

Regelverket består av tre delar i nedan nämnd ordning:

  • Vallanlagstest, NHAT (Natural Herding Aptitude Test)
  • Vallarbetsprov HWT (Herding Working Test)
  • Vallprov IHT1-3 Traditionell stil i tre klasser

SvKV Regler för Vallanlagstest NHAT 2024-04-01 – 2026-12-31

SvKV Regler för Vallarbetsprov HWT 2024-04-01 – 2026-12-31

SvKV Regler för Vallprov IHT1-3  2024-04-01 – 2026-12-31