REGELVERKET FÖR PROV

Den internationella kennelfederationen FCI´s (Federation Cynologique Internationale) regelverk för prov med vallhundar, Traditionell stil, ligger till grund för de svenska herdingreglerna. SvKV har i samarbete med SKK översatt och delvis anpassat reglerna till svenska förhållanden, bland annat vad gäller djurskydd och vilka raser som omfattas.

De rasklubbar som finns med på FCI’s raslista  har blivit tillfrågade och själva valt om de vill vara med på den svenska raslistan.
Enskilda fårägare har rätt att exkludera  raser de inte tar emot för träning, test och prov.

Andemeningen med FCI-Traditional style:
Vallprov Traditionell Stil (International Herding Trial Traditionells tyle, IHT TS) är ett internationellt test som ska utföras för att visa och bevara de egenskaper som är relaterade till hundens förmåga att hantera får. Detta för att kunna behålla instinkter och arbetskapacitet som erhållits genom många generationer av avel. Regler för Vallprov Traditionell Stil är upprättade i denna andemening.

De raser som är berättigade att delta i traditionell vallning har mycket olika bakgrunder. Vissa raser har arbetat med att kontrollera flocken inom avgränsade områden, s.k. gränsvallning i jordbruksområden. Andra har arbetat med att flytta fårflockar mellan olika beten eller högt upp på slätterna i bergen.

I traditionell vallning, var och är, hundens dagliga kontakt med fåren tillsammans med bonden/herden viktig.  Att förse fåren med mat eller att föra dem till beten, ofta i ostängslade områden. Fåren i traditionell vallning har ingen rädsla för herden och dennes hund. Fåren är också vana vid att hundarna arbetar nära dem. Fåren litar på sin herde och är villiga att följa denne till ny betesmark eller för att bli mjölkade.

I vallprov TS måste hundarna visa att de har grunderna till att bli en användbar vallhund.
Hundens uppgift är att hantera flocken. Ta flocken ut och in i fållorna, kontrollera förflyttningen och ta tillbaka får som bryter ut från flocken.
Vallarbetsprovet skall återspegla det dagliga arbetet med får på en gård.

FCI reglementet innehar olika övningar och hinder.
Det finns inga fasta banor inom FCI-traditionell stil, banorna byggs upp av domaren beroende på de naturliga förutsättningar som finns på plats.  Regelverken för vallarbetsprovet (HWT) och de olika nivåerna på vallproven (IHT) anger vilka typer av hinder som ska förekomma/kan förekomma på respektive nivå.
Alla hundar av traditionell valltyp kan utföra dessa baserat på gemensamma grunder i vallning. Variationer finns mellan olika rasers vallningsstil och viss hänsyn skall tas till dessa.

Stor vikt ställs till att hunden förstår sin uppgift och arbetar självständigt genom att läsa sin herde och inte hela tiden behöva styras genom kommandon vid förflyttningar och passager.

Regelverket består av tre delar:

  • Vallanlagstest, NHAT (Natural Herding Aptitude Test)
  • Vallarbetsprov HWT (Herding Working Test)
  • Vallprov  – Traditionell stil i tre klasser

 

Regelverk för SvKV Vallanlagstest – NHAT 2021

SvKV Regelverk för Vallarbetsprov – HWT 2021

SvKV Regelverk för Vallprov -IHT 2021

Hindertyper (IHT1-3)